Objašnjenje toka aktivnosti u naplati naknade od digitalnih servisa – model Jutjub

Oбјашњење тока активности у наплати накнаде од дигиталних сервиса – модел Јутјуб

 • Корисник YouTube поставља видео на свој канал
 • При постављању видеа, корисник одређује врсту садржаја (категорију) и подешава политику монетизације и праћења
 • YouTube доставља Сокоју месечне извештаје о видео садржајима са територија које су покривене уговором
 • БМАТ врши аутоматско препознавање Сокојевог репертоара и враћа YouTube информацију који проценат удела на делу наплаћује Сокој
 • YouTube квартално исплати проценат од прихода који је видео зарадио од реклама (по видеу, по периоду, по територији)
 • Сокој уплаћени износ, умањен за административне трошкове, исплаћује ауторима на делу
 • Уколико у тренутку препознавања, дело није било пријављено или садржај није био исправно именован што је онемогућило препознавање, врши се накнадна наплата “postclaim” у року од 4 месеца од извештаја или “backclaim” у року од 18 месеци, по приговору аутора или другом сазнању Сокоја
 • Након тог периода, YouTube више не прихвата накнадна потраживања јер се неисплаћена средства расподељују кроз маркетшер (тржишни удео) свима који су остварили накнаду на сервису.

Више информација и детаља о описаном процесу, можете наћи у наставку.

Обзиром да је велики број упита чланова Сокоја усмерен на функционисање система наплате и расподеле накнаде од дигиталних сервиса, Савет аутора је сматрао да је потребно обавестити чланове о главним процесима.

Заједничко за већину глобалних дигиталних сервиса (ДСП) јесте да сами достављају колективним организацијама износе колико је које дело остварило прихода од реклама и/или претплате. На достављене износе, организација примењује проценат из уговора и податке о уделу на делима, те издаје фактуру. Након што сервис плати, врши се расподела и исплата износа који је ДСП платио.

Међутим, сам процес има пуно активности и међукорака када се јављају разни проблеми, а разумевање процеса је од великог значаја да се проблеми спрече, те је циљ овог објашњења да чланови Сокоја имају што јаснију слику.

Како је највише питања усмерено ка сервису YouTube, наш фокус биће на том сервису.

Категоризација садржаја

У оквиру сервиса YouTube установљен је систем садржаја (asset), на више степена контроле о власништву над садржајем. Да не би дошло до проблема у исплати, као што су блокада монетизације или суспензија исплате, једна од битних ствари је исправна категоризација садржаја. Постоји више asset типова, а за власнике канала, дискографе, дистрибутере и сва овлашћена лица је неопходно да их правилно поставе, како би и Сокој могао да постави захтев за полагање права (клејм).

За извођаче, ауторе, компаније и организације које учествују у стварању музичког садржаја најважнија су три типа асета, који се по принципу хијерархије могу „уграђивати“ један у други. На врху је музички видео (Music Video asset), који најчешће пласира издавачка кућа а који представља права продуцента видео записа. У Music Video асет може да се „угради“ један или више звучних записа (Sound Recording asset), чија је улога да репрезентује права продуцента песме и извођача. Трећи тип асета се односи на власништво над музичком композицијом (Composition Share asset) и он је најбитнији за композиторе, ауторе текста, аранжере и остале учеснике који имају удео на једном делу. У Sound Recording се могу уградити један или више Composition Share асета и на њих Сокој полаже права, односно поставља ауторски клејм.

Ако се не испоштује стандардна YouTube архитектура (Music Video – Sound Recording – Composition Share) и ако корисник сервиса неправилно категоризује садржај може доћи до немогућности остваривања прихода власницима. На пример, ако се уместо категорије Music Video asset, одабере Web asset (тип асета за садржај који не покривају други асети), при таквој ситуацији неће доћи до „уграђивања“ Sound Recording асета и тиме последично и Composition Share асета.

Kлејмовање

Kaда je видео садржај постављен на YouTubе потребно је да власници асета одраде захтев за полагање права, односно да изврше клејмовање. Сокој, као организација за колективно остваривање права музичких аутора, не клејмује и не наплаћује видео и звук, те у њеној надлежности није управљање Music Video и  Sound Recording асетима. Сокој клејм се искључиво односи на ауторски Composition Share асет и он на видео долази на три начина:

 • Редовним месечним препознавањем YouTube masterlist
 • Полагањем ручног клејма, по приговору аутора или по великом броју прегледа
 • Кроз Content ID систем, чијим правилима рада управља YouTube

Процес препознавања и полагања права је у највећој мери аутоматизован и врши га YouTube према својим правилима, али аутори могу да се обрате Сокоју како би се непосредно проверило постајање ауторског клејма. Тада је потребно да аутори уложе приговор и доставе YouTube линк видеа, након чега ће „ручно“ бити постављен клејм према подацима о делу које је претходно регистровано у Сокоју. Том приликом такође могу бити проверене и остале поставке садржаја и категоризације спорног YouTube видеа, како би их њихови дистрибутери исправили ако је потребно. 

Честа проблематична ситуација, због које услед недавно промењених правила долази до блокаде монетизације видеа, настаје приликом ручног клејма или када YouTube постави Сокојев клејм директно на видео запис, а да не постоји Sound Recording асет. Власници канала тада имају могућност оспоравања (dispute) Сокојевог клејма, али претходно треба да провере своје поставке и категоризацију. Да би се блокада монетизације разрешила и да би сви учесници могли несметано да остварују приходе, потребно је да власници канала у координацији са дистрибутерима прекатегоризују садржај, док ће Сокој привремено повући клејм, који ће вратити на крају процеса. Како Сокој нема намеру да блокира или узима зараду било ком лицу важно је и нагласити да се у случају оспоравања клејма средства „замрзавају“ до разрешења конфликта.

Конфликти

Сокој своје клејмове подешава на политику монетизације у свим земљама (Monetize in all countries), што према тренутно важећем уговору са YouTube-oм обухвата 27 територија (Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Белорусија, Швајцарска, Чешка, Немачка, Данска, Шпанија, Финска, Француска, Уједињено Краљевство, Грчка, Хрватска, Мађарска, Италија, Црна Гора, Северна Македонија, Холандија, Пољска, Румунија, Србија, Русија, Шведска, Словенија и Украјина). Сокој у наплати дигиталних сервиса, од којих је један YouTubе, осим свог директног репертоара заступа и сестринске организације из Црне Горе (ПАМ ЦГ), Северне Македоније (ЗАМП) и Босне и Херцеговине (АМУС). Зато је веома битно да документација Сокоја и других организација за колективно остваривање права аутора буде прецизна и тачна како би се исправно полагала права на YouTube-у, те да би се тако приликом клејмовања избегле конфликтне ситуације са осталим сродним организацијама. Власнички конфликти на Composition Share асетима између друштава се јављају на једној или више територија, за мала или механичка права, или обухватају оба типа права истовремено. Да би се конфликти избегли, или барем свели на што је мању могућу меру, потребна је сарадња свих заинтересованих страна, координација и комуникација друштава на билатералном нивоу, као и  ажурност аутора и издавача приликом регистровања дела и уговора. 

Накнадна наплата (пост-клејм и бек-клејм)

У случају да у тренутку закључења обрачунског периода (календарски квартал) одређено дело није клејмовано, могуће је остварити право на тантијеме до 18 месеци уназад, под условом да су испуњени сви неопходни услови, почев од благовремене пријаве дела, како би подаци из Сокојеве базе могли да се упаре/препознају са подацима о коришћењу на YouTube-у, преко исправне категоризације, до решавања евентуалних конфликата. Тзв. пост- и бек-клејмове Сокој шаље редовно, водећи рачуна о интересима аутора, али и на основу појединачних захтева аутора уколико одређено дело није ушло у обрачун.

У циљу што ефикасније наплате дела са сервиса YouTube, саветујемо следеће:

 1. Пријавити дело одмах по објављивању или пре објаве уколико имате све податке о наслову, извођачу и коауторима.
 2. Уколико стварате дело у коауторству са ауторима који су већински чланови других друштава, потребно је да се усагласите око удела на делу. Можете договорити посебну поделу (сви потпишете образац о уделима) или да оберете подразумевану расподелу друштава, где су аутори дела већински чланови.
 3. Уколико вршите пријаву дела које је већ објављено на сервису, можете послати и линк видеа на имејл izdavaci@sokoj.rs са назнаком за накнадну наплату. Напомињемо да се накнадна наплата може вршити најдаље 18 месеци од краја квартала, према правилима која је сервис поставио и која важе за све.

С поштовањем,

                                                                                           Сокој – Организација музичких аутора Србије