Statut

U skladu sa odredbama članova 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ , broj 51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 08.06.2011. godine i na sednici skupštine održanoj dana 25.12.2016. godine u Beogradu usvojen je

 

STATUT UNIJE DISKOGRAFA SRBIJE (PREČIŠĆEN TEKST)

Oblast ostvarivanja ciljeva Član 1.

Udruženje Unije diskografa Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti snimanja i izdavanja zvučnih zapisa i muzike.

Ciljevi udruženja
Član 2.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje diskografske delatnosti u Srbiji, edukacija građana o značaju diskografije i muzike, jačanje zakonskih prava diskografa, lobiranje kod relevantnih institucija radi ostvarivanja interesa diskografa, učestvovanje na forumima i konferencijama radi promovisanja interesa diskografa, učestvovanje u sporovima protiv piraterije, sprovođenje kampanja protiv piraterije, sakupljanje podataka radi identifikovanja piratskih proizvoda, sprovođenje programa obrazovanja i obuke organa koji sprovode zakon, vođenje statistike i evidencije u pogledu relevantne nacionalne industrije i istraživanje tržišta, organizovanje kampanja za odnose sa javnošću, predstavljanje na sajmovima, promovisanje muzike i izdavačke (diskografske) delatnosti u obrazovanju kroz organizovanje kurseva, seminara, delovanje kao nacionalna agencija za sprovođenje ISRC koda.

Član 3.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite diskografije i ostalim oblastima koje čine ciljeve Udruženja;
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite i promovisanja muzike i diskografije;
 • organizuje stručnjake za rad na edukaciji javnosti u oblasti diskografije;
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizma u zemlji i inostranstvu koji se bave zaštitom i promocijom muzike i

Naziv i sedište
Član 4.

Naziv Udruženja je:Unija diskografa Srbije. Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Union of Discographers of Serbia. Skraćeni naziv je: УДС 2 Udruženje ima sedište u Beogradu, Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 5.

Član Udruženja može biti svako pravno ili fizičko lice koje ima objavljen i izdat minimum jedan domaći album u komercijalne svrhe (long play ploča, audio kaseta, kompakt disk ili bilo koji drugi nosač zvuka) sa minimum deset muzičkih domaćih pesama, odnosno fonograma. Član Udruženja ne može biti pravno lice čiji je osnivač ili suosnivač (sa minimum 50% osnivačkog kapitala) lice koje je već osnivač ili suosnivač (sa minimum 50% osnivačkog kapitala) drugog pravnog lica koje je član Udruženja.

Član 6.

 

Odluku o potvrđivanju i ispunjavanju uslova o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave za članstvo u Udruženju. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva
Član 7.

Član Udruženja ima pravo da: 1) učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja; 2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja; 3) bira i bude biran u organe Udruženja; 4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja. Član je dužan da: 1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja; 2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja; 3) plaća članarinu koju odredi Upravni odbor na godišnjem nivou; 4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija
Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i generalni sekretar, kao zastupnik Udruženja. Članovi Skupštine i Upravnog odbora određuju lica koja ih zastupaju na sednicama.

Skupština
Član 9.

 

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Ukoliko se sednica Skupštine zakazuje na inicijativu jedne trećine članova, predsednik Upravnog odbora je dužan da sazove sednicu u roku od 30 dana od prijema inicijative. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Skupštinom predsedava predsednik Upravnog odbora, koji za tu funkciju može ovlastiti drugog člana Skupštine. Osnivačku Skupštinu Udruženja saziva Inicijativni odbor. Skupština:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • potvrđuje članove Upravnog odbora, u skladu sa ovim Statutom;
 • odlučuje o udruživanju u saveze;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • odlučuje o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Udruženja;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj o radu Udruženja;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje 30% članova Skupštine. Ukoliko nije obezbeđen kvorum, Skupština se ponovo saziva u roku od 30 dana, kojom prilikom je za punopravno odlučivanje dovoljno da prisustvuje najmanje 20% članova Skupštine ukoliko je reč o redovnoj sednici Skupštine. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je prosta većina glasova članova Skupštine. Na osnivačkoj Skupštini bira se vršilac dužnosti generalnog sekretara čiji mandat traje najduže 6 meseci.

Član 10.

 

Glasovi članova Skupštine utvrđuju se na osnovu broja članova Skupštine i na osnovu neto prihoda svakog člana Skupštine u prethodnoj godini, na sledeći način: – 50% glasova članova Skupštine deli se na jednake delove između svih članova Skupštine – 50% glasova članova Skupštine utvrđuje se prema neto prihodu svakog člana u prethodnoj godini. Prilikom glasanja na Skupštini svaki član Skupštine ima onaj procenat glasova koji odgovara zbiru procenta glasova utvrđenih na osnovu alineje 1 i 2. stava 1. ovog člana. Procenat glasova svakog člana Skupštine utvrđuje Upravni odbor na sednici koja prethodi svakoj sednici Skupštine. U cilju utvrđivanja procenta glasova, svaki član Skupštine dužan je da u roku od 15 dana od dana predaje finansijskog izveštaja Agenciji za privredne registre-APR, a najkasnije do 15.07. tekuće godine dostavi generalnom sekretaru Udruženja izjavu o neto prihodima u prethodnoj godini i završni račun za prethodnu godinu, a generalni sekretar je dužan da o neto prihodima članova Skupštine obavesti Upravni odbor. Članu Skupštine koji ne dostavi podatke iz prethodnog stava ovog člana utvrđuje se procenat 4 glasova samo po osnovu alineje 1. stava 1. ovog člana. U slučaju da se sednica Skupštine održava pre 15.07. tekuće godine, za utvrđivanje procenta glasova članova Skupštine po osnovu alineje 2. stava 1. ovog člana uzimaju se izjave i završni računi koji su dostavljeni za pretprošlu godinu.

Upravni odbor
Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima 7 članova, koji se biraju na period od dve godine, u skladu sa ovim Statutom i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje četiri člana Upravnog odbora, a odluke donosi prostom većinom prisutnih članova. Radom Upravnog odbora rukovodi predsednik, a u njegovom odsustvu potpredsednik.

Član 12.

 

Članovi Upravnog odbora biraju se od članova Skupštine, na taj način što svaki član Skupštine, po pozivu Upravnog odbora i uz ostavljanje primerenog roka, dostavlja generalnom sekretaru izjavu o ukupno ostvarenom neto prihodu za prethodne dve kalendarske godine na osnovu prodatih (fakturisanih) nosača zvuka, na osnovu prodaje fonograma putem interneta i mobilne telefonije (download) preko provajdera i operatera, kao i izjavu o ukupno ostvarenom neto prihodu ostvarenom u prethodne dve kalendarske godine kod organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava na osnovu emitovanja, reemitovanja i javnog saopštavanja fonograma, a kao nosilac prava na naknadu od emitovanja, reemitovanja i javnog saopštavanja fonograma. Generalni sekretar je ovlašćen da od članova Udruženja zatraži dopunu dokumentacije koja nedostaje, koju je član Udruženja dužan da dostavi u roku od 7 dana od dana prijema poziva za dopunu dokumentacije. Svaki član Skupštine, uz izjave, dostavlja i završne račune za prethodne dve godine. Generalni sekretar Udruženja dostavlja primljene podatke Upravnom odboru, istovremeno dostavljajući listu članova Skupštine, koju formira prema primljenim podacima po redosledu, od prvorangiranog do poslednjerangiranog člana Skupštine. Upravni odbor razmatra i potvrđuje primljenu listu i dostavlja je Skupštini, koja potvrđuje članstvo u Upravnom odboru 5 prvorangiranih članova Udruženja sa liste, a dva preostala člana Upravnog odbora biraju se neposrednim glasanjem na Skupštini. U slučaju da određeni član Skupštine ne dostavi tražene podatke ili ne dostavi dopunu dokumentacije po pozivu generalnog sekretara, smatraće se da nije imao prihod u prethodne dve kalendarske godine. U slučaju da tražene podatke dostavi manje od 5 članova Skupštine, ostali članovi Upravnog odbora biraju se neposrednim glasanjem.

Član 13.

 

Prvi na listi stiče pravo predsednika Upravnog odbora, sa pravom ustupanja mandata ostalim članovima Upravnog odbora, po redosledu sa liste. Upravni odbor na konstitutivnoj sednici potvrđuje predsednika Upravnog odbora. Potpredsednik Upravnog odbora saziva i vodi sednice Upravnog odbora u slučaju da ga predsednik Upravnog odbora pismeno ovlasti i u roku za koji ga ovlasti. 5 Potpredsednika Upravnog odbora bira Upravni odbor na predlog predsednika Upravnog odbora, neposrednim glasanjem na konstitutivnoj sednici. U slučaju da prvorangirani sa liste ne prihvati funkciju predsednika Upravnog odbora Udruženja, funkciju predsednika stiče prvi sledeći član sa rang liste, i tako redom do petog člana, odnosno do dva člana koji su izabrani neposrednim glasanjem na sednici Skupštine, po redosledu kojim su izabrani. Odlukom Skupštine o izboru članova Upravnog odbora utvrđuje se i početak važenja mandata predsednika i članova Upravnog odbora, kao i prestanak njihovog mandata. Članstvo u Upravnom oboru Udruženja prestaje istupanjem, ostavkom ili razrešenjem, kao i istekom mandata na koji su izabrani. U slučaju podnošenja ostavke ili u drugim slučajevima razrešenja članstva nekog od članova Upravnog odbora, Skupština zadržava pravo izbora novog člana. Predsednik Upravnog odbora dužan je da najkasnije 30 dana pre isteka mandata članova Upravnog odbora pozove članove Skupštine Udruženja da dostave dokumentaciju na osnovu koje se biraju članovi Upravnog odbora. Ukoliko mandat Upravnog odbora istekne pre izbora novog, članovi postojećeg Upravnog odbora nastavljaju sa radom do izbora novih članova.

Član 14.

 

Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik, starajući se o njenom organizovanju i realizovanju. Predsednik rukovodi radom Upravnog odobra. U odsustvu predsednika, radom Upravnog odbora rukovodi potpredsednik ili član Uprvnog odbora kojeg odredi predsednik. Na pisani predlog 4 člana Upravnog odbora predsednik može zakazati sednicu u roku od 30 dana od prijema predloga. Upravni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje četiri člana, a odluke donosi većinom glasova prisutnih na sednici.

Član 15.

 

U slučaju iskazane sumnje u tačnost dostavljenih izjava i ostalih podataka, na predlog tri člana Skupštine može se formirati Komisija od tri člana Skupštine koju imenuje Skupština, a čiji je cilj utvrđivanje istinitosti takvih sumnji. Ako se utvrdi da je neki član u izjavama dostavio netačne podatke, na obrazloženi predlog Upravnog odbora taj član može biti isključen iz članstva u Udruženju, o čijem isključenju odlučuje Skupština. U slučaju isključenja člana iz Udruženja iz razloga opisanog u prethodnom stavu, taj član nema pravo ponovnog članstva u Udruženju u roku od 3 godine, računajući od dana donošenja odluke Skupštine kojom se isključuje iz članstva u Udruženju.

Član 16. (Brisan) Član 17.

Generalni sekretar Udruženja zastupa Udruženje u pravnom prometu.

Za zastupnika Udruženja može biti određeno svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije i iskustvo u obavljanju pravnih poslova i u pogledu srodno- pravne zaštite, u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Zastupnika Udruženja bira i razrešava Skupština Udruženja na period od 4 godine sa pravom da ponovo bude izabran na tu funkciju.

Postupak izbora generalnog sekretara inicira Upravni odbor putem elektronske pošte i zvanične internet stranice Udruženja pozivom članovima Udruženja da daju predloge za izbor generalnog sekretara. Predlozi se dostavljaju Udruženju lično, redovnom ili elektronskom poštom, i to najkasnije 2 dana pre održavanja sednice Skupštine na kojoj će se vršiti izbor generalnog sekretara. Da bi predloženo lice bilo kandidat za generalnog sekretara, potrebno je da ga predlože najmanje tri člana Udruženja. Predsedavajući Skupštine na sednici na kojoj se bira generalni sekretar saopštava članovima Skupštine ko su predložena lica, kao i da li ta lica ispunjavaju uslove za kandidaturu.

Ukoliko generalnom sekretaru istekne mandat pre izbora novog generalnog sekretara, Upravni odbor određuje lice koje će vršiti dužnost generalnog sekretara do izbora novog od strane Skupštine.

Generalni sekretar rešava u prvom stepenu po zahtevima, prigovorima i žalbama članova Udruženja ili trećih lica u vezi sa primenom opštih akata Udruženja.

Član 18.

 

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • donosi finansijske odluke;
 • bira i razrešava generalnog sekretara Udruženja;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu, o potpisivanju sporazuma sa srodnim udruženjima i organizacijama iz zemlje i inostranstva;
 • odlučuje o promeni sedišta Udruženja;
 • odlučuje u drugom stepenu o pravnom leku podnetom na odluku generalnog sekretara u vezi sa primenom opštih akata Udruženja;
 • donosi pravilnik o svom radu i o radu generalnog sekretara;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje četiri člana, a odluke donosi prostom većinom prisutnih članova. U slučaju podjednakog broja glasova, odlučuje glas predsednika, a u njegovom odsustvu potpredsednika.

Ostvarivanje javnosti rada
Član 19.

Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima 7 Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, internet stranice Udruženja, putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

Član 20.

 

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte, potpisuje ugovore i sarađuje sa drugim srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu prava diskografa.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 21.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljen način. Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare, organizacijom stručnih skupova, savetovanja, seminara.

Prestanak rada udruženja
Član 22.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja
Član 23.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na organizaciju za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma, osim u slučaju da Skupština Udruženja odlukom o prestanku odredi da se imovina Udruženja prenese na neko drugo domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, u skladu sa zakonom.

Izgled i sadržina pečata
Član 24.

Udruženje ima pečat okruglog oblika oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Унија дискографа Србије, у средини УДС, а у дну печата Београд.

Član 25.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 26.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.