Statut

U skladu sa odredbama članova 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ , broj 51/09 (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon), na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 08.06.2011. godine, na sednici Skupštine održanoj dana 25.12.2016. godine, na sednici Skupštine održanoj dana 01.12.2022. godine u Beogradu usvojen je

STATUT UNIJE DISKOGRAFA SRBIJE

(PREČIŠĆEN TEKST)

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje Унија дискографа Србије (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti snimanja i izdavanja zvučnih zapisa i muzike.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje diskografske delatnosti u Srbiji, edukacija građana o značaju diskografije i muzike, jačanje zakonskih prava diskografa, lobiranje kod relevantnih institucija radi ostvarivanja interesa diskografa, učestvovanje na forumima i konferencijama radi promovisanja interesa diskografa, učestvovanje u sporovima protiv piraterije, sprovođenje kampanja protiv piraterije, sakupljanje podataka radi identifikovanja piratskih proizvoda, sprovođenje programa obrazovanja i obuke organa koji sprovode zakon, vođenje statistike i evidencije u pogledu relevantne nacionalne industrije i istraživanje tržišta, organizovanje kampanja za odnose sa javnošću, predstavljanje na sajmovima, promovisanje muzike i izdavačke (diskografske) delatnosti u obrazovanju kroz organizovanje kurseva, seminara, delovanje kao nacionalna agencija za sprovođenje ISRC koda.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite diskografije i ostalim oblastima koje čine ciljeve Udruženja;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite i promovisanja muzike i diskografije;

3) organizuje stručnjake za rad na edukaciji javnosti u oblasti diskografije;

4) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizma u zemlji i inostranstvu koji se bave zaštitom i promocijom muzike i diskografije.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: Унија дискографа Србијe. Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Union of Discographers of Serbia. Skraćeni naziv je: УДС 2 Udruženje ima sedište u Beogradu, Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako pravno ili fizičko lice koje ima objavljen i izdat minimum jedan domaći album u komercijalne svrhe (long play ploča, audio kaseta, kompakt disk ili bilo koji drugi nosač zvuka) sa minimum deset muzičkih domaćih pesama, odnosno fonograma, ili objavljenih i izdatih najmanje 10 muzičkih pesama fonograma putem digitalne distribucije. Član Udruženja ne može biti pravno lice čiji je osnivač ili suosnivač (sa minimum 50% osnivačkog kapitala) lice koje je već osnivač ili suosnivač (sa minimum 50% osnivačkog kapitala) drugog pravnog lica koje je član Udruženja.

Član 6.

Odluku o potvrđivanju i ispunjavanju uslova o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave za članstvo u Udruženju. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da: 1) učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja; 2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja; 3) bira i bude biran u organe Udruženja; 4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja. Član je dužan da: 1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja; 2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja; 3) plaća članarinu koju odredi Upravni odbor na godišnjem nivou; 4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i generalni sekretar, kao zastupnik Udruženja. Članovi Skupštine i Upravnog odbora određuju lica koja ih zastupaju na sednicama.

Skupština

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Ukoliko se sednica Skupštine zakazuje na inicijativu jedne trećine članova, predsednik Upravnog odbora je dužan da sazove sednicu u roku od 30 dana od prijema inicijative. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Skupštinom predsedava predsednik Upravnog odbora, koji za tu funkciju može ovlastiti drugog člana Skupštine. Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) potvrđuje članove Upravnog odbora, u skladu sa ovim Statutom;

5) odlučuje o udruživanju u saveze;

6) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

7) odlučuje o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Udruženja;

8) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj o radu Udruženja;

9) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje 30% članova Skupštine. Ukoliko nije obezbeđen kvorum, Skupština se ponovo saziva u roku od 30 dana, kojom prilikom je za punopravno odlučivanje dovoljno da prisustvuje najmanje 20% članova Skupštine ukoliko je reč o redovnoj sednici Skupštine. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je prosta većina glasova svih članova Skupštine. Za odluku o prestanku rada Udruženja neophodna je 3/4 većina glasova svih članova Skupštine.

Redovno, Skupština zaseda kada je sazove Upravni odbor. Redovne sednice Skupštine mogu se održavati u slučaju vanrednih situacija (elementarne nepogode, epidemija zaraznih bolesti i sl.), elektronskim putem, putem video linka, kao i putem platforme za video konferenciju ili drugim tehničkim načinom, kojim se može osigurati učestvovanje i prisustvo članova Skupštine u realnom vremenu.

Vanredno, Skupština zaseda kada je sazove Upravni odbor. Vanredne sednice Skupštine se mogu održavati elektronskim putem, putem video linka, kao i putem platforme za video konferenciju, ili drugim tehničkim načinom, kojim se može osigurati učestvovanje i prisustvo članova Skupštine u realnom vremenu,  o čemu članove Skupštine obaveštava generalni sekretar.

Svaki član Skupštine se po dostavlјanju materijala za sednicu Skupštine, može izjasniti pre održavanja sednice Skupštine, putem elektronske pošte generalnom sekretaru, po tačkama dnevnog reda za Skupštinu. Generalni sekretar ili predsedavajući Skupštine, na samoj sednici Skupštine obaveštavaju članove o glasovima izjavljenim putem elektronske pošte.

Član Skupštine može ovlastiti drugog člana da ga zastupa na sednicama Skupštine, o čemu elektronskim putem obaveštava generalnog sekretara pred održavanje sednice Skupštine.

Svaki član Skupštine Udruženja ima pravo da najkasnije jedan dan pre održavanja sednice Skupštine dostavi amandman na predloženi dnevni red Skupštine, elektronskim putem ili lično generalnom sekretaru, koji je dužan da elektronskim putem obavesti sve članove Skupštine o predloženim amandmanima.

O predloženim amandmanima, se odlučuje na sednici Skupštine.

Predloge za izmene i dopune Statuta, Skupštini mogu dati Upravni odbor ili najmanje pet članova Skupštine Udruženja.

Član 10.

Glasovi članova Skupštine utvrđuju se na osnovu broja članova Skupštine prema principu jedan član jedan glas.

Upravni odbor

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima 7 članova, koji se biraju na period od četiri godine, u skladu sa ovim Statutom i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje četiri člana Upravnog odbora, a odluke donosi prostom većinom prisutnih članova. Radom Upravnog odbora rukovodi predsednik, a u njegovom odsustvu potpredsednik.

Član 12.

Članovi Upravnog odbora biraju se od članova Skupštine Udruženja koji imaju izdatih najmanje 100 domaćih fonograma, odnosno 10 muzičkih albuma, na sednici Skupštine Udruženja. Predlozi za izbor članova Upravnog odbora dostavlјaju se generalnom sekretaru Udruženja, najkasnije dan pred održavanje sednice Skupštine, na kojoj se biraju članovi Upravnog odbora, lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Svaki član može predložiti do sedam kandidata za člana Upravnog odbora. Da bi predloženi član bio kandidat za člana Upravnog odbora, potrebno je da ga predloži najmanje tri člana Skupštine. Predsedavajući Skupštine na izbornoj sednici obaveštava članove Skupštine o predlozima za izbor članova Upravnog odbora, koji su dostavljeni dan pre održavanja sednice Skupštine. U slučaju da predlozi za izbor članova Upravnog odbora ne budu dostavlјeni ili ne bude predložen dovolјan broj kandidata, kandidati se predlažu na samoj sednici Skupštine, na način da svaki član Skupštine može predložiti do sedam kandidata, s tim da svaki član može predložiti i samog sebe za kanditata za člana Upravnog odbora.

Član 13.

Članovi Upravnog odbora, među sobom biraju predsednika, koji rukovodi radom ovog organa. Na predlog predsednika Upravnog odbora, Upravni odbor može izabrati potpredsednika Upravnog odbora. Članstvo u Upravnom odboru Udruženja prestaje istupanjem, ostavkom ili razrešenjem, kao i istekom mandata na koji su izabrani. U slučaju podnošenja ostavke ili u drugim slučajevima razrešenja članstva nekog od članova Upravnog odbora, Skupština zadržava pravo izbora novog člana. Ukoliko mandat Upravnog odbora istekne pre izbora novog, članovi postojećeg Upravnog odbora nastavljaju sa radom do izbora novih članova.

Član 14.

Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik, starajući se o njenom organizovanju i realizovanju. Predsednik rukovodi radom Upravnog odobra. U odsustvu predsednika, radom Upravnog odbora rukovodi potpredsednik ili član Uprvnog odbora kojeg odredi predsednik. Na pisani predlog 4 člana Upravnog odbora predsednik može zakazati sednicu u roku od 30 dana od prijema predloga. Upravni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje četiri člana, a odluke donosi većinom glasova prisutnih na sednici.

Sednice Upravnog odbora mogu se održavati i elektronskim putem ili putem video linka,  o čemu članove Upravnog odbora obaveštava generalni sekretar.

Članovi Upravnog odbora se po dostavlјanju materijala za sednicu putem elektronske pošte izjašnjavaju po tačkama dnevnog reda, generalnom sekretaru, koji na samoj sednici Upravnog odbora obaveštava članove o glasovima izjavljenim putem elektronske pošte.

Član Upravnog odbora može ovlastiti drugog člana da ga zastupa na sednicama Upravnog odbora, o čemu elektronskim putem obaveštava generalnog sekretara pred održavanja sednice Upravnog odbora.

Član 15.

(Brisan)

Član 16.

(Brisan)

Član 17.

Generalni sekretar Udruženja zastupa Udruženje u pravnom prometu.

 Za zastupnika Udruženja može biti određeno svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije i iskustvo u obavljanju pravnih poslova i u pogledu srodno-pravne zaštite, u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Zastupnika Udruženja bira i razrešava Skupština Udruženja na period od 4 godine sa pravom da ponovo bude izabran na tu funkciju.

Postupak izbora generalnog sekretara inicira Upravni odbor putem elektronske pošte i zvanične internet stranice Udruženja pozivom članovima Udruženja da daju predloge za izbor generalnog sekretara. Predlozi se dostavljaju Udruženju lično, redovnom ili elektronskom poštom, i to najkasnije 2 dana pre održavanja sednice Skupštine na kojoj će se vršiti izbor generalnog sekretara. Da bi predloženo lice bilo kandidat za generalnog sekretara, potrebno je da ga predlože najmanje tri člana Udruženja. Predsedavajući Skupštine na sednici na kojoj se bira generalni sekretar saopštava članovima Skupštine ko su predložena lica, kao i da li ta lica ispunjavaju uslove za kandidaturu.

Ukoliko generalnom sekretaru istekne mandat pre izbora novog generalnog sekretara, Upravni odbor određuje lice koje će vršiti dužnost generalnog sekretara do izbora novog od strane Skupštine.

Generalni sekretar rešava u prvom stepenu po zahtevima, prigovorima i žalbama članova Udruženja ili trećih lica u vezi sa primenom opštih akata Udruženja.

Član 18.

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) bira i razrešava generalnog sekretara Udruženja;

6) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

7) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu, o potpisivanju sporazuma sa srodnim udruženjima i organizacijama iz zemlje i inostranstva;

9) odlučuje o promeni sedišta Udruženja;

10) odlučuje u drugom stepenu o pravnom leku podnetom na odluku generalnog sekretara u vezi sa primenom opštih akata Udruženja;

11) donosi pravilnik o svom radu i o radu generalnog sekretara;

12) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje četiri člana, a odluke donosi prostom većinom prisutnih članova. U slučaju podjednakog broja glasova, odlučuje glas predsednika, a u njegovom odsustvu potpredsednika.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 19.

Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima 7 Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, internet stranice Udruženja, putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

Član 20.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte, potpisuje ugovore i sarađuje sa drugim srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu prava diskografa.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 21.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljen način. Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare, organizacijom stručnih skupova, savetovanja, seminara.

Prestanak rada udruženja

Član 22.

Udruženje prestaje sa radom odlukom 3/4 ukupnog broja članova Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 23.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na organizaciju za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma, osim u slučaju da Skupština Udruženja odlukom o prestanku odredi da se imovina Udruženja prenese na neko drugo domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, u skladu sa zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 24.

Udruženje ima pečat okruglog oblika oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Унија дискографа Србије, у средини УДС, а у дну печата Београд.

Član 25.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 26.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući Skupštine Udruženja

______________________

Branislav Stojanović