ISRC


UGOVOR O DODELJIVANJU ISRC KODA

 

Zaključen u Beogradu ___.___.________. godine između

1.Unije diskografa Srbije – UDS iz Beograda, PIB 107187406, matični broj 28056001, koju zastupa Rodoljub Stojanović, generalni sekretar i
2._______________________ iz ________, PIB: _________, matični broj _____________, koga zastupa __________________________, direktor (u daljem tekstu: Diskograf-Nosilac prava)

 

Član 1.

Ovim Ugovorom o dodeljivanju ISRC koda (u daljem tekstu: Ugovor) regulišu se prava i obaveze Unije diskografa Srbije i Diskografa u vezi načina i postupka dodeljivanja ISRC koda.

Unija diskografa Srbije – UDS (u daljem tekstu: ISRC Menadžer) je imenovana od strane Medjunarodne ISRC Agencije (International ISRC Agency) za ISRC Menadžera za teritoriju Srbije.
Medjunarodnu ISRC Agenciju pravno zastupa International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sa sedištem u Londonu.

ISRC kod je International Standard Recording Code (medjunarodni broj za zvučne zapise), koji predstavlja jedinstveni kod koji se dodeljuje zvučnom snimku ili muzičkom video snimku radi identifikacije zvučnih i muzičkih video snimaka. Svakoj verziji snimka se može dodeliti samo jedan identifikacioni kod.

Diskograf-Nosilac prava ovim Ugovorom dodeljuje ekskluzivno pravo UDS-u, kao ovlašćenom ISRC Menadžeru za teritoriju Srbije, da za celokupan repertoar Diskografa ili deo repertoara Diskografa, zatraži i pribavi ISRC kod od Medjunarodne ISRC Agencije, a saglasno prijavi koju Diskograf-Nosilac prava podnese UDS-u.

UDS , kao ISRC Menadžer je, saglasno odredbama ovog Ugovora, u obavezi da obavlja sledeće radnje u ime Diskografa:

-na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrdjuje da ISRC kod nije prethodno dodeljen snimku za koji se traži ISRC kod,
-obezbedi saglasnost od nosioca prava da izda ISRC kod u njihovo ime,
-obavesti nosioce prava o dodeljenim ISRC kodovima u njihovo ime,
-vodi evidenciju o izdatim ISRC kodovima za svakog nosioca prva u toku trajanja Ugovora i da o tome obavesti Medjunarodnu ISRC Agenciju, kao i da vodi evidenciju o predhodno izdatim ISRC kodovima nosioca prava novo dodeljenim ISRC kodovima.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da će Diskograf-Nosilac prava podnositi zahtev za dobijanje ISRC koda isključivo preko UDS-a na osnovu odredbi ovog Ugovora, kao i u skladu sa odredbama „Pravilnika o izdavanju ISRC koda“ UDS-a.

Diskograf-Nosilac prava se ovim Ugovorom obavezuje da osigura da nijednog drugog ISRC Menadžera ili treće lice nije ovlastio i/ili imenovao za dodelu ISRC koda za repertoar koji je podneo UDS-u radi dodeljivanja ISRC koda i /ili da neće sam u svoje ime kod Medjunarodne ISRC Agencije zatražiti ISRC kod za snimke iz svog repertoara za koje je podneo zahtev UDS-u.

ISRC Menadžer dodeljuje ISRC kod za nove snimke, kao i za snimke koji su ranije izdati.

ISRC Menadžer će koristiti samo jedan Registrant kod za sve snimke jednog Diskografa.
Registrant kod je sastavni deo ISRC koda i predstavlja jedinstven indentifikacioni i nepromenjivi kod koji se ekskluzivno dodeljuje Diskografu-Nosiocu prava.
ISRC kod se dodeljuje za svaki snimak kada je master snimak gotov i kada je doneta odluka o izdavanju snimka, a za već izdate snimke kad je dostavljen dokaz da je snimak izdat.

ISRC kod sam po sebi ne predstavlja dokaz o vlasništvu nad fonogramom, već predstavlja evidenciju izdatih fonograma kod svetski priznate Medjunarodne ISRC Agencije.
Dodeljivanje ISRC koda se vrši bez naplate bilo kakve naknade.

Član 3.

Diskograf je dužan da za nove snimke zatraži od ISRC Menadžera ISRC kod kada je master snimak gotov, a ISRC Menadžer je dužan da mu u roku od 15 dana dodeli ISRC kod.

Zahtev za dodeljivanje ISRC koda podnosi Diskograf koji je vlasnik prava na snimku. Obrazac zahteva sa pripadajućom tabelom (koja se dostavlja i na CD-u) nalazi se na internet stranici ISRC Menadžera i sadrži sledeće podatke:
-naziv, odnosno ime (ukoliko je fizičko lice) Podnosioca zahteva;
-PIB i matični broj, odnosno JMBG (ukoliko je fizičko lice);
-kontakt podaci (brojevi telefona, faxa, e-mail adrese);
-preciziranje da li se radi o zvučnom snimku ili muzičkom video snimku;
-ostali neophodni podaci koji se nalaze u priloženoj tabeli.

Diskograf je dužan da dostavi izvod iz Agencije za privredne registre i original overenog obrasca potpisa ovlašćenog lica.

Član 4.

Diskograf je dužan da uz zahtev dostavi dokumentaciju kojom potvrdjuje pravo vlasništva na snimcima koje prijavljuje, kroz autorske i izdavačke ugovore, dokaze da su regulisane obaveze snimanja, zatim omote
izdanja, linkove ukoliko su snimci izdati preko interneta i slično.

U slučaju prenetog prava vlasništva na druge Diskografe za snimke za koje se traži ISRC kod, Diskograf je dužan da donese odgovarajući ugovor koji je overen u sudu, a iz kojeg nedvosmisleno proizilazi koji su snimci predmet prenosa vlasništva po tom ugovoru .

ISRC Menadžer je dužan da pre dodeljivanja ISRC koda utvrdi na osnovu dostavljene dokumentacije i prijave koja sadrži odredbu da se ista podnosi pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da li je Diskograf vlasnik snimka.

Ukoliko ISRC Menadžer posumnja u tačnost i ispravnost prijave, pozvaće Diskografa koje je prijavio ISRC kod u cilju utvrdjivanja postojanja uslova da se snimcima koji se prijavljuju dodeli ISRC kod.

Ukoliko ISRC Menadžer utvrdi da Diskograf nije vlasnik snimka za koji se traži ISRC kod, dužan je da Diskografu dostavi odluku o odbijanju dodeljivanja ISRC koda u roku od 30 dana od prijema zahteva.

Protiv odluke iz prethodnog stava ovog člana Diskograf ima pravo prigovora Upravnom odboru UDS u roku od 15 dana od prijema odluke.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja ili saznanje u pogledu prava Diskografa ili ukoliko se utvrdi da se prijavljeni fonogrami nalaze u vlasničkom sporu jednog ili više Diskografa, ISRC Menadžer neće dodeliti ISRC kod pošto mandat UDS-a koji je dobio od strane Medjunarodne ISRC Agencije ne podrazumeva rešavanje sporova ili druge radnje vezane za vlasništvo nad snimcima.

Član 5.

Diskograf je dužan da izda snimak u roku od 7 dana od dobijanja ISRC koda, a ukoliko u tom roku ne dostavi dokaz da je izdao snimak, ISRC Menadžer će dodeljeni kod poništiti i neće ga dodeljivati novim snimcima.

Diskograf je za snimke koji nisu izdati, dužan da ISRC Menadžeru dostavi dokaz da je snimak izdat u roku od 7 dana od izdavanja snimka, a za snimke koji su ranije izdati u momentu podnošenja zahteva.

ISRC kod se dodeljuje remiksima, zatim u svim situacijama kada dođe do promene u trajanju snimka, džinglovima ukoliko se mogu posebno koristiti, skečevima, intermecima, skrivenim zapisima, intervjuima.

ISRC Menadžer je dužan da o svim dodeljenim ISRC kodovima obavesti Medjunarodnu ISRC Agenciju na mesečnom nivou.

Član 6.

Ukoliko je Diskograf predhodno koristio usluge drugih ISRC Menadžera ili trećih lica koji su u njegovo ime zahtevali i dobijali ISRC kodove, nastaviće sa daljim korišćenjem istih i za te snimke neće biti dodeljen novi ISRC kod.
U slučajevima kada se koristi već dodeljen Registrant kod, prethodni ISRC Menadžer će prebaciti novom ISRC Menadžeru sve podatke koji se odnose na dodeljen ISRC kod sa Registrant kodom i sprovesti kontrolu već dodeljenog Registrant koda.
Novi ISRC Menadžer će nastaviti da koristiti ovaj Registrant kod za novi repertoar koji podnese Diskograf, ukoliko za to ne postoje smetnje vezane za kod zemlje i Registrant kod, kao i da će voditi evidenciju o izdatim ISRC kodovima i o tome obaveštavati Medjunarodnu ISRC Agenciju.
Diskograf je dužan da obavesti starog ISRC Menadžera ili treće lice od kojih je dobijao predhodne ISRC kodove, da je ovim Ugovorom preneo ekskluzivna prava na UDS, da kao ISRC Menadžer za Srbiju ubuduće dodeljuje i vodi evidenciju i za već izdate ISRC kodove.
Diskograf je dužan da od prethodnog ISRC Menadžera ili trećeg lica zatraži sve podatke i evidenciju o svim ranije izdatim ISRC kodovima za svoj repertoar sa svim podacima koji su za taj repertoar korišćeni. Vezano za predhodno navedeno, Diskograf je dužan da od predhodnog ISRC Menadžera i/ili trećeg lica pribavi sve podatake o izdatom Registrant kodu, pošto isti treba da bude pod kontrolom jednog ISRC Menadžera, tj. u ovom slučaju UDS-a.
Ukoliko postoje dodeljeni Registrant kodovi za jednog Diskografa, ti podaci moraju takodje da se dostave novom ISRC Menadžeru radi dalje evidencije i izveštavanju prema Medjunarodnoj ISRC Agenciji.
Za dostavu podataka predhodnih ISRC Menadžera i/ili trećeg lica koja su u ime Diskografa pribavljali ISRC kodove zadužen i odgovaran je isključivo Diskograf.

Član 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane, a zaključuje se na neodredjeno vreme.

Ukoliko ISRC Menadžer izgubi pravo da dodeljuje ISRC kod, ovaj Ugovor automatski prestaje da važi danom gubitka prava dodeljivanja ISRC koda.

 

Član 8.

Ovaj Ugovor je zaključen u 4 (četiri) istovetna primerka, po dva za obe ugovorne strane.

 

Unija Diskografa Srbije - UDS

 

__________________________
Rodoljub Stojanović, generalni sekretar

 

Diskograf

 

________________________________

>> DOWNLOAD DOKUMENT