ISRCNa osnovu člana 9. Statuta Unije diskografa Srbije, Upravni odbor Unije diskografa Srbije na sednici održanoj 20.03.2014. godine donosi

 

PRAVILNIK O DODELJIVANJU ISRC KODA

 

Član 1.

Unija diskografa Srbije – UDS (u daljem tekstu UDS) je od strane International Federation of the Phonographic Industry – IFPI (u daljem tekstu IFPI) imenovana za ISRC Menadžera.

IFPI je od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju – ISO, imenovan za Medjunarodnu upravu za registraciju ISRC koda, sa ovlašćenjem da imenuje Nacionalne agencije i Menadžere za ISRC.

ISRC kod je International Standard Recording Code (medjunarodni broj za zvučne zapise), koji predstavlja jedinstveni kod koji se dodeljuje zvučnom snimku ili muzičkom video snimku radi identifikacije zvučnih i muzičkih video snimaka i samo jedan identifikacioni kod se može dodeliti svakoj verziji snimka.

Na osnovu ISRC koda se identifikuju zvučni snimci i muzički video snimci, nezavisno od fizičkih nosača zvuka i nezavisno od kataloškog numerisanja snimaka i muzičkih video snimaka.

ISRC kod se dodeljuje za svaki snimak kada je master snimak gotov i kada je doneta odluka o izdavanju snimka, a za već izdate snimke kad je dostavljen dokaz da je snimak izdat.

Član 2.

UDS dodeljuje ISRC kod za nove snimke, kao i za snimke koji su ranije izdati.

UDS će koristiti samo jedan Registrant kod za sve snimke jednog nosioca prava.

Podnosilac zahteva za ISRC kod koji ima ugovor sa UDS-om je dužan da ISRC kod zahteva samo od UDS-a.

Član 3.

UDS obavlja sledeće radnje:

-na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrdjuje da ISRC kod nije prethodno dodeljen snimku za koji se traži ISRC kod,
-obezbedjuje saglasnost od nosioca prava da izda ISRC kod u njihovo ime,
-obaveštava nosioce prava o dodeljenim ISRC kodovima u njihovo ime,
-vodi evidenciju o izdatim ISRC kodovima za svakog nosioca prava u toku trajanja ugovora i o tome obaveštava Medjunarodnu ISRC Agenciju,
-vodi evidenciju o prethodno izdatim ISRC kodovima nosioca prava

Član 4.

ISRC kod se sastoji od dvanaest karaktera, od kojih prva dva predstavljaju zemlju izdavaoca, sledeća tri karaktera označavaju vlasnika snimka, sledeća dva karaktera predstavljaju godinu dodeljivanja ISRC koda i poslednjih pet karaktera predstavaljaju dodeljeni kod, koji počinje od 00001 i dodeljuje se uzastopnim redom.

Jednom dodeljeni ISRC kod se ne može ni pod kojim uslovima ponovo dodeljivati.

Novi ISRC kod se izdaje svaki put kada se snimak reizda u izmenjenom obliku.

Jedan isti ISRC kod se koristi za svaki nepromenjeni snimak bez obzira na format na kojem je snimak izdat.

ISRC kod se dodeljuje za svaki snimak kada je master snimak gotov i kada je doneta odluka o izdavanju snimka, a za već izdate snimke kada se dostavi dokaz da je snimak izdat.

Član 5.

Zahtev za dodeljivanje ISRC koda podnosi Diskograf - Nosilac prava na snimku (u daljem tekstu Podnosilac zahteva).

Zahtev mora sadržati sledeće podatke:

-naziv, odnosno ime (ukoliko je fizičko lice) Podnosioca zahteva;
-PIB i matični broj, odnosno JMBG (ukoliko je fizičko lice);
-kontakt podaci (brojevi telefona, faxa, e-mail adrese);
-preciziranje da li se radi o zvučnom snimku ili muzičkom video snimku;
-preciziranje da li se radi o izdatom snimku ili snimku koji će tek biti izdat;
-godina izdanja snimka;
-trajanje snimka.
Obrazac zahteva se nalazi na zvaničnoj internet stranici UDS-a. Uz popunjen Obrazac zahteva Podnosilac zahteva obavezno mora da dostavi i popunjenu Tabelu 1 - Prijava, koja se takodje nalazi na zvaničnoj internet stranici UDS-a.
Podnosilac zahteva je dužan da UDS-u dostavi Obrazac prijave i tabelu 1 - Prijave potpisane od strane ovlašćenog lica, odštampane i overene pečatom, sa obavezom da ista dokumenta takodje dostavlja u elektronskom obliku na CD-u. Prijave podnete u propisanom obliku prihvataće se isključivo ukoliko su kompletno dostavljene.

UDS ne odgovara za verodostojnost i pravnu ispravnost dokumenatacije koju podnosi Podnosilac zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev dostavi dokumentaciju kojom potvrdjuje pravo vlasništva na snimcima koje prijavljuje kroz: autorske i izdavačke ugovore, dokaze da su regulisane obaveze snimanja, omote izdanja, linkove ukoliko su snimci izdati preko interneta i slično.

Podnosilac zahteva za snimke koji nisu izdati dužan je da UDS-u dostavi dokaz da je snimak izdat u roku od 3 dana od izdavanja snimka, a za snimke koji su ranije izdati u momentu podnošenja zahteva.

Ukoliko UDS posumnja u tačnost i ispravnost prijave, pozvaće lice koje je podnelo Prijavu za dobijanje ISRC koda, u cilju utvrdjivanja da li postoje uslovi da se snimcima koji se prijavljuju dodeli ISRC kod.

ISRC kod se dodeljuje remiksima, zatim u svim situacijama kada dodje do promene u trajanju snimka, džinglovima ukoliko se mogu posebno koristiti, skečevima, intermecima, skrivenim zapisima, intervjuima.

Član 6.

Podnosilac zahteva je dužan da izda snimak u roku od 7 dana od dobijanja ISRC koda.

Ukoliko u tom roku ne dostavi dokaz da je izdao snimak, UDS će dodeljeni kod poništiti i taj kod neće dodeljivati novim snimcima.

Član 7.

UDS je dužan da u roku od 15 dana od prijema zahteva za dodeljivanje ISRC koda proveri na osnovu dostavljene dokumentacije da li je za predmetne snimke već dodeljen ISRC kod.

Ukoliko UDS utvrdi da za predmetne snimke nije dodeljen ISRC kod, dužan je da dodeli ISRC kod u roku od 21 dan od prijema Zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da uz Zahtev dostavi i podatak da li je za te snimke ranije već izdat ISRC kod.

Član 8.

UDS je dužan da obavesti ISRC Registar o svim ISRC kodovima koje je dodelio u roku od mesec dana od dodeljivanja .

UDS je dužan da obavesti ISRC Registar o svim ISRC kodovima koji su ranije izdati za snimke koji se prijavljuju UDS-u.

Član 9.

UDS je dužan da pre dodeljivanja ISRC koda utvrdi na osnovu dostavljene dokumentacije da li je Podnosilac zaheva vlasnik snimka.

Ukoliko UDS utvrdi da Podnosilac zahteva nije vlasnik snimka za koji traži ISRC kod, dužan je da Podnosiocu zahteva dostavi odluku o odbijanju dodeljivanja ISRC koda u roku od 15 dana od prijema Zahteva.

Protiv odluke iz prethodnog stava ovog člana Podnosilac prava ima pravo prigovora Upravnom odboru UDS-a u roku od 15 dana od prijema odluke.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja ili saznanje u pogledu prava Diskografa ili ukoliko se utvrdi da se prijavljeni fonogrami nalaze u vlasničkom sporu jednog ili više Diskografa, UDS neće dodeliti ISRC kod pošto mandat UDS-a koji je dobio od strane Medjunarodne ISRC Agencije ne podrazumeva rešavanje sporova ili druge radnje vezane za vlasništvo nad snimcima.
UDS ne odgovara za verodostojnost i pravnu ispravnost dokumenatacije koju podnosi Podnosilac zahteva.

Član 10.

Ukoliko je Podnosilac zahteva prethodno koristio usluge drugih ISRC Menadžera ili trećih lica koji su u njegovo ime zahtevali i dobijali ISRC kodove, nastaviće sa daljim korišćenjem istih i za te snimke neće biti dodeljen novi ISRC kod.
U vezi napred navedenog , Podnosilac zahteva je dužan da UDS-u dostavi popunjen obrazac Tabelu 2 - Prijave već dodeljenih ISRC kodova potpisane od strane ovlašćenog lica, odštampane i overene pečatom, sa obavezom da ista dokumenta takodje dostavlja u elektronskom obliku na CD-u.
Prijave podnete u propisanom obliku prihvataće se isključivo ukoliko su kompletno dostavljene.
U slučajevima kada se koristi već dodeljen Registrant kod, prethodni ISRC Menadžer će prebaciti UDS-u sve podatke koji se odnose na dodeljen ISRC kod sa Registrant kodom i sprovesti kontrolu već dodeljenog Registrant koda.

UDS će nastaviti da koristiti ovaj Registrant kod za novi repertoar koji podnese nosilac prava, ukoliko za to ne postoje smetnje vezane za kod zemlje i Registrant kod. UDS će voditi evidenciju o izdatim ISRC kodovima i o tome obaveštavati Međunarodnu ISRC Agenciju.
Nosilac prava je dužan da obavesti starog ISRC Menadžera ili treće lice od kojih je dobijao prethodne ISRC kodove, da je ovim Ugovorom preneo ekskluzivna prava na UDS, da kao ISRC Menadžer za Srbiju ubuduće dodeljuje i vodi evidenciju i za već izdate ISRC kodove.

Nosilac prava je dužan da od prethodnog ISRC Menadžera ili trećeg lica zatraži sve podatke i evidenciju o svim ranije izdatim ISRC kodovima za svoj repertoar sa svim podacima koji su za taj repertoar korišćeni.

Nosilac prava je dužan da od prethodnog ISRC Menadžera i/ili trećeg lica pribavi sve podatake o izdatom Registrant kodu, pošto isti treba da bude pod kontrolom jednog ISRC Menadžera, u ovom slučaju UDS-a.

Ukoliko postoje dodeljeni Registrant kodovi za jednog nosiocia prava, ti podaci moraju takodje da se dostave UDS-u, radi dalje evidencije i izveštavanja prema Međunarodnoj ISRC Agenciji.

Za dostavu podataka predhodnih ISRC Menadžera i/ili trećeg lica koja su u ime nosilaca prava pribavljali ISRC kodove, zadužen i odgovaran je isključivo nosilac prava.

Član 11.

Svaki podneti zahtev mora biti zaveden u delovodnoj knjizi UDS-a.

Jedan primerak zahteva se dostavlja Podnosiocu zahteva. Ukoliko je zahtev podnet poštom, primerak zahteva se Podnosiocu zahteva dostavlja poštom, a ukoliko je zahtev podnet u sedištu UDS-a, primerak zahteva se dostavlja Podnosiocu zahteva na licu mesta.

UDS je dužan da u svojoj arhivi trajno čuva dokumentaciju koja je podneta radi dodeljivanja ISRC koda za svaki pojedinačni snimak.

Član 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

Za tumačenje ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor UDS-a.

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i u postupku u kojem je donet.

Pravilnik objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici UDS-a danom njegovog donošenja.

Predsednik Upravnog odbora UDS

___________________________
Branislav Stojanović

>> DOWNLOAD DOKUMENT